Our letter doesn’t constitute a diagnosis. ESA letter would be the letter from the accredited wellness expert that has been in control of your emotional or mental disorder therapy. An ESA letter for housing does not need to be within a particular timeframe.

Letter is going to be emailed in a PDF file with regular processing. Your ESA letter is going to be respected by airlines, landlords, and so on, but only as long as it’s https://getesa.com supported through an actual, state-licensed doctor. There are 3 different kinds of letters for ESA dogs that are all for different purposes and each of them must be issued by a mental health professional.

1. Definities

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.2 Onderhoud van een website: het door MJA inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie MJA een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door het bereiken van een overeenstemming met MJA middels mail of dergelijke verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met MJA.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgave door MJA zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door MJA zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van MJA, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

3.3 MJA is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: Naar aanleiding van via de mail gestuurde offerte een akkoord van de klant krijgen.; Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 MJA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en heeft ten alle tijden het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

5.2 Eventueel overig meerwerk wordt voor aanvang gemeld aan opdrachtgever, waarna overleg over de uitvoer van dit meerwerk plaatsvindt;

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan MJA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MJA zijn verstrekt, heeft MJA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 MJA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MJA is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MJA kenbaar behoorde te zijn.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MJA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Duur en Beëindiging

6.1 Het ontwerpen van een nieuwe website door MJA voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

6.2 MJA kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met MJA gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

6.3 MJA heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

7. Levering en levertijd

7.1 Tussentijdse resultaten worden door MJA op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

7.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van MJA, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7.3 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

8. Prijzen

8.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

8.2 Meerwerk dat niet van tevoren is afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor MJA naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

9. Betaling

9.1 Na ontvangst van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en MJA en is de opdrachtgever verplicht om het werk van MJA volgens afspraak te honoreren.

9.2 Het volgende facturatieschema wordt gehanteerd: 40% bij opdracht, 60% na opleveren. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

9.3 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door MJA een aanmaning tot betaling verstuurd.

De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

10. Copyright

10.1 Het eigendom van door MJA verstrekte ideeën, concepten, vervaardigde materiaal of (proef)ontwerpen blijft van MJA, en wordt na oplevering van het project en alles betaald te hebben eigendom van de opdrachtgever. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Mja gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.2 MJA behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Voor zover MJA bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan MJA op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met MJA of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MJA.

11.2 MJA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

11.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is MJA slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van MJA voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.4 Na aanlevering van eindproduct dient opdrachtgever binnen 3 dagen zijn inlog en dergelijke gegevens te wijzigen. Na de 3 dagen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor enig vorm van veiligheidsrisico’s (Website).

12. Reclame

12.1 De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan MJA. Indien de reclame gegrond is zal MJA deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan MJA binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

12.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden

13.1 MJA bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

13.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum

It is correct that there are people that are currently looking for writing help that is dependable and professional in writing articles custom writing. Individuals may feel they are not able to write posts that are excellent, but the truth is that anybody can learn how to write good articles. This article gives you some of the greatest tips which you can use to become a better writer.

van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

14. Overig

14.1 MJA zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan MJA

14.2 Wanneer MJA bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. MJA is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

14.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. MJA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

14.4 MJA is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt MJA zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

15.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Trying for somebody to unravel your college or university complications? Properly, purchase tailor made written documents from us and ignore your research! The right freelance writers are at your company order essay.

When you decide to purchase weed from our on-line store, you’re presented with a lot of alternatives. When it might sound a little sketchy, it’s completely feasible to purchase weed safely and legally online you just https://www.potlala.com/ have to understand what you’re doing. Legal Weed Fly is among the national and worldwide pioneers when it has to do with providing medical cannabis patients with nothing but the very best.

MJA Online Advies